Działania w projekcie „Mam zawód, mam pracę w regionie” w Technikum nr 5 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 7Informacje o projekcie

Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie", to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego w okresie 01.04.2011 - 31.08.2014 r.
Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów:
• grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,
• kursy, w tym kursy certyfikowane,
• kursy na platformie e-learningowej,
• praktyki i staże zawodowe u pracodawców,
• zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości, czy nauk matematyczno-przyrodniczych,
• zajęcia wyrównawcze,
• wizyty studyjne u pracodawców.
Wsparcie dla szkół:
• doposażenie 258 szkół i placówek w nowoczesne materiały dydaktyczne,
• doposażenie 185 pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach kształcących w kierunkach zbieżnych z obszarami specjalizacji technologicznych określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.
Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Założono doposażenie następujących pracowni:
- pracownia urządzeń mechatronicznych
- pracownia techniczna
- pracownia technologii
- pracownia mechaniki samochodowej.
W ramach doposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu zakupione dla szkoły zostały sprzęty i produkty takie jak: wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, stacja ładownia i rozruchu, przyrząd do pomiaru ciśnienia sprężania, narzędzia do diagnostyki osprzętu, kamera inspekcyjna, tester alternatorów i rozruszników, twardościomierz analogowy, komplety kluczy nasadowych, czujnik zegarowy elektroniczny, przyrząd do ustawiania świateł, testery płynu hamulcowego, czujniki tlenu do analizatora spalin i in.
Zakup pomocy dydaktycznych W ramach zakupu pomocy dydaktycznych szkoła otrzymała głośniki komputerowe, rzutniki multimedialne, skanery, programy mulitmedialne do nauczania w zawodach, wskaźniki laserowe, zestawy narządzi, elementy elektryczne i pneumatyczne, urządzenia wielofunkcyjne.
Wsparcie dla uczniów
Z projektu skorzystało 104 uczniów:
a) w pierwszej edycji 60 uczniów (z tego 19 jest już absolwentami)
b) w drugiej edycji 44 uczniów, z czego 25 zakwalifikowało się do drugiego etapu.
Opis form wsparcia
- Grupowe doradztwo zawodowe – stanowiło pierwszy etap każdej edycji projektu. Ta forma wsparcia miała charakter procesu grupowego, który przebiegał w atmosferze akceptacji i otwartości, umożliwiając uczestnikom dokonanie adekwatnej oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej. Poradnictwo grupowe pozwoliło uczniom wzmocnić pewne pozytywne nastawienia, takie jak tendencję do poszukiwania rozwiązania problemu i eksperymentowania nowych rozwiązań pod wpływem poczucia przynależności do grupy. Poprzez aktywny udział uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać własne pomysły i idee, a także kompetencje.
- Indywidualne doradztwo zawodowe – ta forma wsparcia została zorganizowana dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu projektu. Były to spotkania z doradcą zawodowym, mające na celu określenie planu rozwoju zawodowego i ustalenie działań, które pomogą w jego realizacji. W ramach rozmów doradczych następowało nawiązanie kontaktu, omówienie sytuacji ucznia, przeanalizowanie przebiegu kariery szkolnej, określenie zainteresowań i oczekiwań związanych z zawodem. Doradca zawodowy i uczeń wspólnie planowali dalsze kroki postępowania i dokonywali ustaleń, z jakich form wsparcia w dalszym etapie uczeń powinien skorzystać, czyli wspólnie przygotowywali indywidualny plan rozwoju zawodowego.
- Platforma e-learningowa - www.ematura.eduportal.pl dostępna dla każdego ucznia – uczestnika projektu. Korzystanie z platformy pomaga uczniom technikum osiągnąć lepsze wyniki na egzaminie maturalnym, a uczniów zasadniczej szkoły zawodowej może zachęcić, by kontynuować naukę w szkole średniej. Konsultant on-line pomaga uczniom rozwiać wątpliwości, których nie zdążyli wyjaśnić w czasie lekcji. Na forum mogą też konsultować się z innymi użytkownikami platformy. Platforma dzieli się na trzy bloki :
BLOK I przygotowujący do matury – 10 KURSÓW : język polski, część ustna i pisemna, matematyka, język angielski, część ustna i pisemna, geografia, biologia, fizyka, historia, WOS.
BLOK II powtórkowy – 5 KURSÓW : język polski, język angielski, matematyka, fizyka, geografia.
BLOK III poszerzający – 3 KURSY : język polski, język angielski, przedsiębiorczość.
- Wizyty studyjne w zakładach pracy – mają zapoznać uczniów ze specyfiką rynku pracy. W I edycji projektu nasi uczniowie odbyli wizyty studyjne w firmach: Janus Sosnowiec, Renault Tandem Będzin i Fiat Auto Poland Tychy. Dla uczniów z II edycji projektu planowana jest wizyta studyjna w firmie Fiat Auto Poland Tychy.
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego - uczniowie, zgodnie ze swoimi potrzebami uczeń mieli zagwarantowane wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości.
- Staże zawodowe – uczniowie mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w zakładach pracy zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia, a więc w branży samochodowej, mechanicznej i mechatronicznej. Staż realizowany jest w ciągu 80 godzin.
- Kursy kwalifikacyjne - kursy certyfikowane SEP, prawo jazdy kat. B, C, operator koparki, operator wózków widłowych, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, programowanie sterowników PLC. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych w ramach danego kursu, po których przystępowali do egzaminu i otrzymywali certyfikat potwierdzające zdobycia kwalifikacji w danej dziedzinie.