Uroczyste rozdanie Europasów
08.12.2014
W dniu 5 grudnia podczas uroczystej Akademii z okazji obchodów 85-lecia "Kilińskiego" zostały przekazane uczniom dokumenty Europass-Mobilność. Wicedyrektor szkoły mgr inż. Barbara Kowalik wręczyła uczestnikom staży dokumenty, które będą doskonałym atutem przy starcie kariery zawodowej. Uczestnicy uroczystości nagrodzili gromkimi brawami kolejnych uczniów, którzy dzięki udziale w stażu podnieśli swoje umiejętności zawodowe.
Materialne efekty stażu
15.10.2014
Staż zawodowy już na nami poniżej przedstawiamy efekty pracy uczniów

Poradnik dla absolwentów

Mini słownik polsko-niemiecko-rumuńsko-włosko-francusko-hiszpański

Kurs e-learningowyPowrót ze stażu
23.06.2014
W sobotę 14 czerwca powróciła do kraju grupa uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Technikum Nr 5 Samochodowo - Mechatronicznego. Młodzież brała udział w stażu zagranicznym. Dwutygodniowy wyjazd do francuskiego miasta Chambery przeszedł już do historii. W ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 02 do 13 czerwca 16 uczniów uczestniczyło w projekcie „Mechanik samochodowy na europejskim rynku pracy”. Zajęcia odbywały się w warsztatach szkoły Lycee Louis Armand Chambery, średniej szkole zawodowej położonej we francuskiej Sabaudii. Uczniowie „Kilińskiego” mieli do swojej dyspozycji doskonale wyposażoną pracownię samochodową, niezwykle przyjazną kadrę francuskich nauczycieli oraz pomoc miejscowych uczniów w zgłębianiu tajników mechaniki i diagnostyki pojazdów samochodowych. Każdy z uczestników stażu zdobył dodatkowe doświadczenie zawodowe wykonując różnego rodzaju prace związane z diagnostyką i naprawą pojazdów, oraz posiadł umiejętność obsługi samochodowych urządzeń diagnostycznych. Zajęcia zawodowe odbywały się w godzinach dopołudniowych, natomiast po południu uczniowie zwiedzali najciekawsze zakątki Sabaudii. Chambery, Albertville, Annecy, Lyon i Chamonix to niektóre z miast, które podczas pobytu udało się zwiedzić. Każdy z uczestników wyjazdu otrzymał certyfikat pobytu od naszego partnera oraz dokument Europass-Mobility.

Czas stażu
12.06.2014
Nasi uczniowie już od ponad tygodnia przebywają na stażu zagranicznym, podczas którego radzą sobie doskonale. Poniżej kilka zdjęć obrazujących pobyt. Po więcej informacji odsyłamy na profil facebookowy naszej szkoły.


Wyjazd na staż
28.05.2014
Już w piątek 30 maja grupa 16 uczniów Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego wyjedzie na dwutygodniowy staż zagraniczny. Pobyt we francuskiej miejscowości Chambery odbędzie się w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie będą odbywali praktyki zawodowe związane z tematem projektu: „Mechanik samochodowy na europejskim rynku pracy”. Partnerem w projekcie jest średnia szkoła zawodowa Lycée Louis Armand w Chambery. Oprócz zajęć zawodowych związanych z mechaniką i diagnostyką samochodową uczniowie poznają zasady funkcjonowania francuskiego rynku pracy. W czasie wolnym odbędą się wycieczki między innymi do Lyonu, Chamonix, Albertville oraz Grenoble. Każdy uczestnik otrzyma po zakończonym stażu dokument Europass Mobility potwierdzający zdobycie nowych umiejętności oraz certyfikat językowy. Spodziewanymi rezultatami materialnymi projektu będzie stworzenie między innymi: • Poradnika dla absolwenta dotyczącego funkcjonowania francuskiego rynku pracy, • Mini słownika polsko-francuskiego, • Kursu e-learningowego –francuski dla mechaników samochodowych. Życzymy wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń i czekamy na relację związaną z pobytem na miejscu stażu.

Zajęcia przygotowawcze
25.04.2014
Uczestnicy zakwalifikowani do wyjazdu zaczęli zajęcia przygotowawcze. Zgodnie z założeniami przewidziano dla uczestników zajęcia z języka francuskiego, angielskiego-zawodowego, zajęcia z psychologiem, oraz z obsługi platformy do e-learningu. W związku z największą liczba godzin języka francuskiego, jako pierwsze wystartowały właśnie te zajęcia. Uczniowie zostali wyposażeni w podręczniki, słowniki oraz materiały biurowe potrzebne dla prowadzenia zajęć. W założeniu każdy z uczestników po zakończeniu zajęć będzie mógł swobodnie porozumiewać się w języku francuskim w najprostszych sytuacjach życia codziennego.

Wyniki rekrutacji
25.11.2013
Na podstawie uzyskanych punktów w procesie rekrutacji Komisja ustaliła następującą listę osób zakwalifikowanych do projektu. EFS01-2013-1-PL1-LEO01-38371
„Mechanik samochodowy na europejskim rynku pracy”


1. Mateusz Ogrodnik
2. Aleksander Peć
3. Adrian Skrzypek
4. Paulina Oleksy
5. Michał Jarosiński
6. Jakub Kotuła
7. Aleksander Wilczyński
8. Bartłomiej Giera
9. Kamil Domian
10. Bartosz Bugała
11. Paweł Wojniak
12. Mateusz Grzelczak
13. Bartłomiej Gajda
14. Emil Stachowicz
15. Adrian Kiljan
16. Jakub Wojtecki

lista rezerwowa
1. Jakub Sobota
2. Damian Nowak
3. Dominik Syska
4. Karol Mazur


Regulamin rekrutacji
28.10.2013
REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU EFS01-2013-1-PL1-LEO01-38371
„Mechanik samochodowy na europejskim rynku pracy”

§ 1
Informacje o projekcie
1. Projekt pod nazwą „Mechanik samochodowy na europejskim rynku pracy” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25
2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne Telefon: (32) 266 11 80.
3. Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich technikum pojazdów samochodowych
4. Okres realizacji projektu: od 01.10.2013r. do 01.10.2014 r
5. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Celem projektu jest realizacja stażu zagranicznego oraz związanymi z wyjazdem zajęciami przygotowawczymi.
2.Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Mechanik samochodowy na europejskim rynku pracy” zwanym dalej projektem.
3. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.
4. W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia:
a) szkolenia z języka francuskiego;
b) szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej Moodle;
c) przygotowanie pedagogiczne;
5. Zajęcia przygotowawcze z języka francuskiego, obsługi platformy e-learningowej oraz przygotowanie pedagogiczne odbywać się będą na terenie szkoły oraz w formie dwudniowego wyjazdu szkoleniowego.
6. Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia raportu końcowego w ciągu 30 dniu od ukończenia stażu.
§ 3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez beneficjenta statusu ucznia CKZiU Technikum nr 5 w Sosnowcu
2. Kandydat nie uczestniczył we wcześniejszych projektach w ramach programu Leonardo da Vinci.
§ 4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.
2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kilinski.edu.pl w zakładce Leonardo Da Vinci – Projekt 2013
4. Rekrutacja odbywać się będzie w październiku/listopadzie 2013 roku w oparciu o ustalone wcześniej kryteria i punktacje (zał nr 1 do regulaminu)
5. Wyniki rekrutacji do projektu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w dniu 25.11.2013 roku.
6. Wyboru uczestników Projektu dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor szkoły, kierownik kształcenia praktycznego, nauczyciel języka obcego, nauczyciel przedmiotów zawodowych.
7. Odwołanie od wyników naboru można składać do dyrektora Technikum nr 5 w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
8. W wyniku rekrutacji zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista osób rezerwowych.
9. Wszystkie osoby znajdujące się na listach uczestniczą w zajęciach przygotowawczych.
10. Skreśleniu z listy uczestników projektu podlegają uczniowie, którzy:
a) opuścili 4 godziny kursu z języka francuskiego (nieobecność nieusprawiedliwiona)
b) opuścili 2 godziny kursu e-learningowego (nieobecność nieusprawiedliwiona)
c) opuścili 2 godziny kursu z przygotowania pedagogicznego (nieobecność nieusprawiedliwiona)
Załącznik nr 1
Kryteria rekrutacji do projektu „ Mechanik samochodowy na europejskim rynku pracy”:
1. W projekcie mogą brać udział uczniowie klas I-II posiadający w roku szkolnym 2013/2014 status ucznia CKZiU Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne
2. Kandydat nie uczestniczył we wcześniejszych projektach w ramach programu Leonardo da Vinci
3. Do stażu zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy zdobędą największą ilość punktów uzyskaną w ramach:
- test wiedzy motoryzacyjnej – (0 pkt -30 pkt.)
- znajomości języka angielskiego - test sprawdzający – (0 pkt - 35 pkt.)
- opinii psychologa i sytuacji materialnej i społecznej (0 pkt -6 pkt.)
- opinia wychowawcy uwzględniającej frekwencję oraz zaangażowanie w „życie szkoły i klasy” - (0p - 5 pkt.)
4. Do stażu zakwalifikowanych zostanie 16 kandydatów, którzy uzyskają kolejno najlepsze wyniki punktowe. W przypadku równorzędnych wyników punktowych Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę:
o Średnią ocen z przedmiotów zawodowych-samochodowych
o Ocenę z zachowania
5. 6 Kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do stażu zostaną wpisani na listę rezerwową w kolejności zgodnej z liczbą uzyskanych punktów.


Rekrutacja do projektu
21.10.2013
Zapraszamy uczniów klas I-II technikum pojazdów samochodowych, którzy są zainteresowani zdobyciem nowych kompetencji oraz są otwarci na międzynarodową współpracę do udziału w projekcie stażu zagranicznego „ Mechanik samochodowy na europejskim rynku pracy”. Zajęcia związane z diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych będą odbywać się w znakomicie wyposażonych warsztatach szkolnych Liceum Louis Armand w Chambery we Francji. Przewidywany staż odbędzie się w czerwcu 2014 roku, a czas trwania zajęć będzie wynosił dwa tygodnie. W projekcie weźmie udział 16 uczniów. Kandydaci do stażu muszą spełnić następujące kryteria formalne:
- posiadać status ucznia CKZiU w Sosnowcu, ul.Kilińskiego 25
- nie mogli uczestniczyć we wcześniejszych projektach, w ramach programu Leonardo da Vinci.
Decydująca w procesie rekrutacji będzie suma punktów, uzyskana w ramach:
-testu sprawdzającego wiedzę motoryzacyjną max 30 pkt
-testu z języka angielskiego max 35 pkt
-sytuacji materialnej i społecznej ucznia max 6 pkt
-opinii wychowawcy i psychologa szkolnego max 5 pkt
Do stażu zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają kolejno najlepsze wyniki punktowe. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym Komisja będzie brała pod uwagę w odpowiedniej kolejności następujące kryteria:
- średnią ocenę z przedmiotów zawodowych-samochodowych
- ocenę z zachowania
Testy z wiedzy motoryzacyjnej i języka angielskiego odbędą się 18 listopada 2013 o godz. 15:00 w sali nr 11, 12.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłoszenie swojego udziału w rekrutacji do wychowawców klas do dnia 13 listopada 2013. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w procesie rekrutacji i życzymy powodzenia!


projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej


Przygotowanie do projektu
21.10.2013
W wyniku przeprowadzonej selekcji konkursowej wniosek, który złożyła nasza placówka został, z początkowej listy rezerwowej przeznaczony do realizacji. Tytuł projektu:" Mechanik samochodowy na europejskim rynku pracy." Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2013/2014 wraz ze szkołą zawodową we francuskiej miejscowości Chambery.
Prace nad projektem rozpoczęły się we wrześniu 2012. Szkoła z Francji jest nam doskonale znana, ponieważ w 2010 roku odbyła się wizyta przygotowawcza do składanego wówczas projektu. Po powtórnym przeanalizowaniu wcześniejszego wniosku oraz korekcie tematyki przyszłych zajęć zawodowych- w lutym 2013 roku złożyliśmy projekt na realizację stażu dla 16 uczniów naszej szkoły.


Pracownia samochodowa szkoły w Chambery