W zakładce typy szkół aktualne kierunki kształcenia

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:
W roku szkolnym 2015/2016 nabór do szkół funkcjonujących w ramach Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 Samochodowo-Mechatronicznej, tak jak w pozostałych placówkach ponadgimnazjalnych na terenie miasta będzie się odbywał w formie elektronicznej. Kandydaci logują się do systemu wybierając placówkę i typ szkoły w której chcą uczestniczyć. Na podstawie tej deklaracji system przyporządkuje kandydata do danej klasy biorąc pod uwagę limit miejsc i klasyfikację punktową.
O przyjęciu do w/w szkół decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego, liczba punktów za wybrane oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie gimnazjalnym.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:


  TECHNIKUM NR 5 SAMOCHODOWO-MECHATRONICZNE
 • Język polski
 • Język obcy
 • Matematyka
 • Informatyka

 • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 SAMOCHODOWO-MECHATRONICZNA
 • Język polski
 • Język obcy
 • Matematyka
 • Informatyka

PUNKTACJA ZA POSZCZEGÓLNE OCENY BRANYCH POD UWAGĘ W/W PRZEDMIOTÓW JEST NASTĘPUJĄCA:

 • Dopuszczający - 0 punktów
 • Dostateczny - 9 punktów
 • Dobry - 13 punktów
 • Bardzo dobry- 16 punktów
 • Celujący - 19 punktów

PUNKTY ZA OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE GIMNAZJALNYM:

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.
 • Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty - 12 pkt.
  za jeden tytuł (max.-10pkt.)
 • za dwa i więcej tytułów-dodatkowo 2 pkt.
 • Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum-
  Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia - artystyczne, sportowe, (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.
  I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt,
  II miejsce lub tytuł finalisty- 4 pkt,
  III miejsce lub wyróżnienie- 3 pkt..
  Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt.
 • Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza- 2 pkt.
 • Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej- Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i informatyki, otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku przeprowadzonego egzaminu gimnazjalnego wynosi 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 200 pkt.


Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych poniżej, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego, organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty:
1) z Języka Polskiego
2) z Języka Angielskiego
3) z Języka Niemieckiego
4) z Języka Francuskiego
5) z Języka Rosyjskiego
6) z Historii
7) z Matematyki
8) z Fizyki
9) z Biologii
10) z Chemii
11) z Geografii
12) z Wiedzy o Społeczeństwie


KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
1) kandydat jest sierotą lub przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszej decyzji.


W roku szkolnym 2015/2016 będzie obowiązywał następujący limit miejsc w poszczególnych typach szkół:

Technikum- ilość przewidzianych miejsc- 64


Zasadnicza Szkoła Zawodowa- ilość przewidzianych miejsc- 96


Uczeń przyjęty do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.
Sekretariat po ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do szkoły wyda skierowanie na badania lekarskie.
W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły.


PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r. r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ( Dz. U. Nr 58, poz. 504).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
4. § 4 ust.3 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach
5. Rozporządzenie MEN z dnia 06.04.2006 w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443).

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji

Zasady składania dokumentów
Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
Terminy rekrutacji
1. Od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. godz.1500 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
2. 03 lipca 2015r. do godz. 1000– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały.
3. Do 07 lipca 2015r. do godz. 1000 - termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. 08 lipca 2015r. do godz. 900 ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach .
5. Od 09 lipca do 31 sierpnia 2015r. składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami (informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacji).